Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Επιλογή υποψηφίων ΜΠΣ

                                       
                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ
       
      Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ
                      «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 17η  Οκτωβρίου 2013, ώρα 10.30  π.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2013- 14 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου, ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος, η επ. καθηγήτρια Πολ. Παπαδάκη, ο λέκτορας Παν. Κουρνούτος.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στη γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα  μαθήματα. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο το βαθμό βάσης πέντε(5) κρίθηκαν απορριπτέοι. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα τέσσερεις πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων: Σ = Συνταγματικό Δίκαιο, , Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΜΟ = Μέσος Όρος, ΠΤ = Βαθμός Πτυχίου).

                                                  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     
                                                                                                                                                                                                                                    Σ ΔΕ             ΜΟ          ΠΤ

11. Χαλβατζής Βασίλειος,                            9 –  9 – 9               27           6,70
22.  Σουρτζινός Κωνσταντίνος                      9 –  8 – 9               26           8,41
33. Φιαμέγκου Φιλιππία – Μαρία                 10 – 9 – 5              24           7,09
44. Χαλκιά Ελένη                                         10 – 8 – 2              20           5,91
55. Σινάνη Ειρήνη                                          9 – 6 – 4                19           7,42
66. Χαραλαμπίδης Γαβριήλ                           9 – 4 – 6                19           8,54
77. Αναγνώστη Αλεξάνδρα                            9 – 6 – 3                18           7,65
88. Κλημέντζος Δημήτριος                            9 – 8 – 1                18           6,21
99. Αδαμαντίδης Βασίλειος                            7 – 6 – 3                16           8,22
110. Μπέκιου Ελένη                                          9 – 4 – 3                16           7,24
111. Καρίπη Ουρανία                                        7 – 5 – 4                16           7,04
   12. Οικονόμου Παναγιώτης                             8 – 5 – 2                15           8,33
113. Μπακαλούδη Βενετία                              9 – 6 – 0                15           7,0
114. Κλάδου Αικατερίνη                                 9 – 6 – 0                15              -

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1.       Σχοινάς Χρήστος                                       8 – 5 – 1                14           7,04
2.       Τρίγκα Βασιλική                                        9 – 5 – 0                14              -
3.       Μολφέση Γερασιμούλα                             6 – 4 – 3                 13           8,50
4.       Μαυρίδου Αικατερίνη                                7 – 6 – 0                13           6,9 
5.       Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλος                   7 – 5 – 1                13           6,76
6.       Πέτρουλα Σοφία                                         7 – 3 – 0                10           6,67
7.       Χρυσοπούλου Ευαγγελία                           3 – 4 – 0                7                 -

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος                                                                                                                                                                                           
Καθ. Παπαγιάννης Δον.                                                            


Τα μέλη

1. Καθ. Κόρσου -  Παναγοπούλου Μ.
2. Καθ. Νικολόπουλος Ηλ.                                                                                             
3. Επ. Καθ. Παπαδάκη 
4. Λεκ. Κουρνούτος Παν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου