Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα εξετάσεων για ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

Γνωστοποιείται στους υποψηφίους για το ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση», ότι η εξεταστέα ύλη είναι η παρακάτω:

Α. Συνταγματικό Δίκαιο

1. Κωλύματα – ασυμβίβαστα βουλευτών
2. Εκλογικά συστήματα
3. Δημόσιοι υπάλληλοι
4. Σχέσεις διεθνούς και συνταγματικού δικαίου

Β. Διοικητικό Δίκαιο

1. Μορφές της Διοικήσεως
2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών Διοικητικών Πράξεων
6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως Διοικητικών Πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
7. Διοικητική Σύμβαση
8. Αστική ευθύνη του κράτους
9. Συστήματα Διοικητικής οργανώσεως
10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

Προτεινόμενα συγγράμματα

1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
2 Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου τόμος Β τεύχος Α, τόμος Β τεύχος Β.
3. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Διοικητικό Δίκαιο Ι και ΙΙ.

Γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης
2. Η πολιτειακή αρχειτεκτονική της ΕΕ
3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα
4. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
6. Το σύστημα της έννομης προστασίας

Προτεινόμενα συγγράμματα

1. Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 4. Έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2011
5. Παν. Κανελλόπουλος, Δίκαιο της ΕΕ, 5. Έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2010
3. Αστ. Πλιάκος, Ι Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περί θεσμών, εκδόσεις ΟΠΑ.

Οι γραπτές εξετάσεις θα λάβουν χώρα ως εξής:

Α. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 21-10-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14-18 μ.μ.
Β. Διοικητικό Δίκαιο, 24-10-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16-18 μ.μ.
Γ. Συνταγματικό Δίκαιο, 25-10-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16-18 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου