Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη μαθημάτων ΜΠΣ

Γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του πρώτου και τρίτου εξαμήνου ότι τα μαθήματα αρχίζουν την 2.11.2010 και ώρα 16 μμ. Λόγω έλλειψης αιθουσών η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο μου αρθ. 311 στο γυάλινο κτήριο.

Α. Το μάθημα «Η προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» του πρώτου εξαμήνου θα διεξαχθεί υπό μορφή σεμιναρίου, όπου οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν ένα από τα παρακάτω θέματα:

1.Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: έλλειμμα ή περίσσευμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
2.Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – θεσμική εμπλοκή ή ουσιαστική βελτίωση;
3.Η διακυβερνητική συνεργασία στα πλαίσια της ΕΕ μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: ένα βήμα μπρος ή ένα βήμα πίσω;
4.Η απονομή της δικαιοσύνης στην ΕΕ οι θεσμικές βελτιώσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας.
5.Η προδικαστική παραπομπή- οι νομοθετικές βελτιώσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας και οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
6.Η ευθύνη κράτους μέλους λόγω μη συμμόρφωσης στο ενωσιακό δίκαιο – πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
7.Ο ρόλος του Έλληνα δικαστή στη μεταφορά και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη
8.Οδηγία: «ο γνωστός – άγνωστος» στην ενωσιακή έννομη τάξη
9.Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Δίκαιο: δρόμοι συμβατοί ή ασύμβατοι;
10.Η αναστολή δικαιωμάτων συμμετοχής κράτους μέλους λόγω διαρκούς παραβίασης βασικών αρχών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
11.Είναι νομικά δυνατή η αποβολή κράτους μέλους από την ΟΝΕ;
12. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε συσχετισμό με την ελεύθερη κυκλοφορία και την απολαβή κοινωνικών πλεονεκτημάτων π.χ. ΔΕΚ C-11/06.
13.Η προστασία του πολίτη και τα προσωπικά δεδομένα – οι ευρωπαϊκές διαστάσεις
14.Η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ- «ο μεγάλος αδελφός» πραγματικότητα;
15.Η συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η αρχή ή το τέλος της διαδρομής;
16.Θεμελιώδη δικαιώματα: εθνικό κράτος- Ευρωπαϊκή Ένωση-Συμβούλιο της Ευρώπης. χαλάρωση ή σύσφιξη του γόρδιου δεσμού;

Σημείωση: Μια πρώτη βιβλιογραφική ενημέρωση μπορούν οι εισηγητές να αντλήσουν από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Β. Το μάθημα του Γ΄ εξαμήνου «Συλλειτουργία εθνικής και κοινοτικής διοίκησης σε θέματα ανταγωνισμού» θα διδαχθεί επίσης από εμένα με σεμιναριακή μορφή και με βάση τα παρακάτω θέματα, για τα οποία θα υπάρξουν εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες.

1.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθ. 101 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ
2.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθ. 102 ΣυνθΛΕΕ
3.Οι κάθετες συμπράξεις – τα βασικά χαρακτηριστικά του Κανονισμού ομαδικής απαλλαγής
4.Οι οριζόντιες συμπράξεις και ιδιαίτερα οι συμφωνίες έρευνα και εξειδίκευσης
5.Τραπεζικός τομέας και εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού
6.Οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων και ο κανονισμός 139/2004
7.Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων
8.Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων
9.Η δημόσια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο του ανταγωνισμού
10.Ο αποκεντρωμένος έλεγχος των περιορισμών του ανταγωνισμού – ο κανονισμός 1/2003 και η ελληνική αντίδραση
11.Οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις – εθνική και κοινοτική συλλειτουργία
12.Οι αγορές ενέργειας – ο ανταγωνισμός – η ελληνική αντίδραση
13.Η συγχώνευση της Olympic Air και Aegean Air υπό το φως των ενωσιακών διατάξεων

Σημείωση: Μια πρώτη βιβλιογραφική ενημέρωση μπορούν οι εισηγητές να αντλήσουν από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου